about

Firma HobbyZone

Firma HobbyZone specjalizuje się w sprzedaży asortymentu dla modelarzy, hobbystów, twórców rękodzieła, artystów czy kolekcjonerów. Dzięki naszym produktom twoja praca przyniesie jeszcze lepsze efekty niż dotychczas.

Explore Hobbyzone

Firma HobbyZone

Firma HobbyZone specjalizuje się w sprzedaży asortymentu dla modelarzy, hobbystów, twórców rękodzieła, artystów czy kolekcjonerów. Dzięki naszym produktom twoja praca przyniesie jeszcze lepsze efekty niż dotychczas.

Explore Hobbyzone

The idea for our company came from a passion for painting miniatures and model making. Looking for practical solutions to facilitate our hobbies, we started working on products that assist in workplace arrangement, which often means dealing with hundreds of tools, paints and accessories. Due to high interest in our initial offer of workshop organizers and model making accessories, we have created a modular system for custom workplace arrangement. We are constantly expanding our offer with new modules, which allow our customers to freely expand their workshops, as well as with dedicated boat/plane building tools, paint stations and board game accessories.

Jesteśmy firmą powstałą z zamiłowania do malowania figurek i modelarstwa. Szukając praktycznych rozwiązań ułatwiających nam nasze hobby, stworzyliśmy produkty pomagające w organizacji miejsca pracy, które nierzadko obejmuje setki narzędzi, farb i akcesoriów. W wyniku dużego zainteresowania naszą początkową ofertą organizerów warsztatowych i akcesoriów modelarskich, stworzyliśmy system modułowy do samodzielnej aranżacji miejsca pracy. Na bieżąco poszerzamy naszą ofertę o nowe moduły, pozwalające dowolnie rozbudowywać warsztaty naszych klientów, jak i o dedykowane narzędzia szkutnicze, stoliki do malowania i dodatki do gier.

gallery

Modular Workshop System

Our flagship product is a modular system that allows for individual workplace arrangement. A large selection of modules facilitate convenient storage, organization and efficient use of model making and painting tools. Regardless of the size and shape of your workspace, you will be able to fully exploit its potential thanks to different module widths (20/30 cm) combined with special corner modules. Held by strong neodymium magnets, our modules allow for a comprehensive workshop expansion both in horizontal and vertical planes, as shown on numerous photos sent by our customers.

Warsztatowy System Modułowy

Naszym flagowym produktem jest modułowy system umożliwiający samodzielną aranżację własnego miejsca pracy. Duży wybór modułów umożliwia dogodne przechowywanie, organizację i pracę z większością dostępnych narzędzi modelarskich i malarskich. Niezależnie od wielkości i kształtu posiadanej przestrzeni roboczej, w pełni wykorzystasz jej potencjał dzięki różnym szerokościom modułów (20/30 cm), oraz elementom narożnym. Łączone za pomocą silnych neodymowych magnesów moduły pozwalają na kompleksową rozbudowę warsztatu w płaszczyźnie zarówno poziomej jak i pionowej, czego dowodzą liczne zdjęcia, przesyłane przez naszych klientów.

Tables for painting

Our paint stations offer a practical organization of paints, brushes and other accessories required for efficient work with miniatures, models or dioramas. Gathering all tools within a specific space allows for easier access and more efficient work. The laminated workspace improves the aesthetics and facilitates the maintenance of cleanliness. Various station sizes, both in terms of workspace and slots for paints, tools and accessories, guarantee that you will find one that suits your needs, regardless of your project size.

Stoliki do Malowania

Dostępne u nas stoliki do malowania zapewniają praktyczną organizację farb, pędzli, jak i innych akcesoriów potrzebnych do efektywnej pracy nad figurkami, modelami czy dioramami. Skupienie wszystkich narzędzi w określonej przestrzeni umożliwia łatwy do nich dostęp i efektywniejszą pracę. Laminowana przestrzeń robocza poprawia estetykę warsztatu i ułatwia utrzymanie czystości. Różne rozmiary stolików, pod względem przestrzeni roboczej, jak i miejsca na farby, narzędzia i akcesoria, gwarantują, że znajdziesz w naszej ofercie coś dla siebie, niezależnie od wielkości projektu nad jakim pracujesz.

gallery
gallery

Stands/Racks and Hangers for Paints

A huge variety of paints available on the market, both in terms of colors and containers, results in their storage being a challenge. With this in mind, we have designed a wide range of stands that allow for aesthetic and very practical storage of paint containers with diameters ranging from 26 to 41mm. And if you happen to run out of space on your table top for our horizontal and corner stands, we also offer hangers, which let you place paint containers on your walls. From stands, through modular elements, to small accessories, our products are adapted to fit paints offered by the most popular manufacturers.

Stojaki i Wieszaki na Farby

Ogromna różnorodność dostępnych na rynku farb, tak pod względem kolorów, jak i pojemników, sprawia że ich przechowywanie staje się nie lada problemem. Mając to na uwadze, zaprojektowaliśmy szeroka gamę stojaków, które pozwalają na estetyczne i bardzo praktyczne przechowywanie i wykorzystywanie pojemników z farbami o średnicach od 26 do 41mm. A jeśli zabraknie na blacie miejsca na nasze poziome i narożne stojaki, oferujemy także wieszaki umożliwiające umieszczenie farb na ścianie. Wszystkie nasze produkty, od stojaków, przez elementy modułowe, po drobne akcesoria, dostosowane są do wielkości farb oferowanych przez najpopularniejszych producentów.

Modelling Accessories

Bearing in mind the diversity of projects our customers work on, we do our best to gradually supplement our offer with products dedicated for specific tasks. In our current catalog you will find building slips for professional work on boat models, a dedicated aircraft model assembly jig, and a universal assembly jig. We also offer numerous accessories, which facilitate model making, such as: painter grips for miniatures and models, a brush box, palettes, workshop organizers, an airbrush station, as well as transport cases for safe transportation of miniatures and models. We have also thought of board games aficionados, for whom we have prepared dice towers, and a tournament tray.

Akcesoria Modelarskie

Mając na uwadze różnorodność projektów nad jakimi pracują nasi klienci, staramy się na bieżąco uzupełniać naszą ofertę o produkty dedykowane do sprecyzowanych zadań. Już teraz, w naszym katalogu znajdziecie stocznie do profesjonalnej pracy nad modelami statków, dedykowany statyw lotniczy do modeli samolotów, oraz uniwersalny statyw modelarski. Oferujemy także liczne, usprawniające prace akcesoria takie jak: uchwyty do figurek i modeli, piórnik na pędzle, palety, organizery warsztatowe, stację lakierniczą, jak i walizki transportowe do bezpiecznego przewożenia figurek i modeli. Nie zapomnieliśmy także o fanach gier planszowych, dla których przygotowaliśmy wieże do mieszania kości, oraz tackę turniejową.

gallery